Loviisa - Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Johdanto

Tämä tietosuojaseloste koskee Loviisan kaupungin keräämää ja ylläpitämää sidonnaisuusrekisteriä. Kerättyjä henkilötietoja käytetään kuntalain (410/2015) 84§ määrittelemien sidonnaisuuksien ilmoittamiseen.

Tässä tietosuojaselosteessa käsitellään niitä periaatteita, joiden mukaisesti säilytämme ja käsittelemme tallennettuja henkilötietoja. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja keräämme, miten käsittelemme henkilötietoja sekä miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia.

Tämä tietosuojaseloste on henkilötietolain 10 §:n ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste.

Kerättyjä henkilötietoja käsitellään asianmukaisella huolellisuudella ja soveltuvien lakien sekä sääntelyn asettamien vaatimusten mukaisesti.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta, mikäli tietojenkäsittelytapamme muuttuu tai päivittäminen on muuten tarpeen.

Tietosuojaseloste ei kata kolmansien osapuolien tietojen käsittelyä tai yksityisyyden suojaa koskevia periaatteita emmekä ole vastuussa kolmansien osapuolien suorittamasta tietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä ja rekisterin nimi:

1) Rekisterin pitäjä
Tarkastuslautakunta
Loviisan kaupunki
Y-tunnus: 0203263-9
Mannerheiminkatu 4
07900 LOVIISA
Puhelinnumero: 019-5551
Sähköpostiosoite: kaupunki@loviisa.fi

2) Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
VASTUUHENKILÖ

3) Rekisterin nimi
Loviisan kaupungin kuntalain 84 §:n mukainen sidonnaisuusrekisteri

Käsittelyn tarkoitus

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

Täyttääksemme kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaisen sidonnaisuuksiin liittyvän kunnan lakisääteisen ilmoitusvelvollisuuden.

Henkilötietoja voidaan käsitellä tarvittaessa sidonnaisuuksiin liittyviin yhteydenottoihin.

Käsittelyn peruste ja säilytysaika

Käsittely perustuu kuntalain 84 §:n kunnille asettamaan luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuteen. Kuntalain 84.4 §:n mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Säilytämme henkilötietoja vain sen ajan, kun tietojen säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määritellyt tarkoitukset huomioon ottaen. Poistamme henkilötiedot välittömästi sen jälkeen, kun tietojen säilyttäminen ei ole tarpeen lakisääteisen ilmoitusvelvollisuuden johdosta. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä.

Käsiteltävät tiedot ja niiden lähteet

Henkilötiedot ovat pääasiallisesti rekisteröityjen itsensä antamia.

Kerätyt tiedot saattavat sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja:

Henkilötietojen siirto, luovutus ja julkaiseminen

Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme tai alihankkijoillemme, mikäli se on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan siirtää Sidonnaisuusrekisteripalvelun tarjoavalle Suomen Sidonnaisuusratkaisut Oy:lle kirjallisen palvelusopimuksen perusteella.

Mikäli sovellettava laki, tuomioistuimen päätös tai viranomaismääräys sitä vaatii, henkilötietoja voidaan myös siirtää tai luovuttaa viranomaisille.

Voimme julkaista rekisterin sisältämiä henkilötietoja siltä osin, kun julkaisemista vaaditaan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.

Tiedonsiirrot Euroopan ulkopuolelle

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoturva

Olemme suojanneet henkilörekisterimme asiattomalta pääsyltä erilaisin teknisin ja organisatorisin keinoin ja järjestelyin. Henkilötiedot on tallennettu palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat suojattu palomuureilla ja salasanoilla. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan salassapitoon sitoutuneet henkilöt, joilla on työtehtäviensä perusteella perusteltu syy käsitellä henkilötietoja.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus:

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa rekisteröityä koskevat käsittelemämme henkilötiedot. Voit ottaa meihin yhteyttä pyytäen meitä kertomaan käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot sekä käsittelyn perusteen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Rekisteröidyillä on oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen ottamalla meihin yhteyttä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista:

Rekisteröity voi pyytää meitä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Oikeus vastustaa:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rajoituksia rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin laista johtuvan velvollisuuden täyttämiseksi.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä:

Rekisteröity voi pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojen käsittelyjä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen:

Rekisteröidyillä on oikeus saada rekisteröidyn henkilötiedot meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa.

Oikeuksien käyttäminen:

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjeen sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja kopion voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta ylläolevaan osoitteeseen. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi tarkistamiseen. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua tai lakisääteistä syytä olla toteuttamatta pyyntöäsi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia. Mikäli koet henkilötietojesi käsittelymme olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.